تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

علی شریعتی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد...نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت... ولی بسیار مشتاقم... که از خاک گلویم سوتکی سازد...گلویم سوتکی باشد به دست کودکی...گستاخ و بازیگوش... تا که پی در پی دم گرم خویش را برگلویم سخت بفشارد...و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد...تا بدین سان بشکند دایم سکوت مرگبارم را...