تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

نگاهی کوتاه به شعر عزراییل

چه بگویم ؟ اهانت به که نمی شود ؟ مگر اهانت به الله تعالی نمی شود ؟،عزراییل علیه السلام که فقط یه فرشته است.


من و شمایی که هیچ اطلاعی از دین و مذهبمون به جز تعصبی بیجا نداریم چگونه می توانیم از فرشتگان الهی به نوبه ی خود دفاعی کرده باشیم.؟ ولی باز هم نوشتن چند خطی شاید لازم و مفید باشد.من هم نمیدونم اما مطمئنا یک فرشته نمی آد خدا رو زیر سوال ببره این تفکر یک انسان بی خرد است که انگشت نحس اتهامش را به فرشته درگاه الهی که از امر خدا سرپیچی نمی کنند و انجام می دهند آنچه امر شوند، دراز کرده است.فکر می کنن این دروغ ها جالب است اما به چه قیمتی؟دروغ بر بستن بر فرشته الهی؟

این هم شعر نحسش:

 

تو ثبت احوال خدا! منم شدم دست به دعا!
خسته از اسمم چه كنم! كو اسم و رسم برید بابا!
اسم یكی شد ابراهیم! یكی دیگه شده اسماعیل!
این همه اسم خوب خدا! چرا اسم من شد عزرائیل!
چقدر من آدم بكشم! چقدر باید زجر بكشم!
چقدر تو آی سی یو برم! خطای ممتد بكشم!
من خودمم خون می بینم! به ولله چندشم میشه!
شغل منو عوض بكن! یكی دیگه جام بزار میشه!
تا من دهن باز میكنم! هف هشتا آدم میمیره!
شاید بخوام یه جوك بگم! كی گفته عزرائیلیه!
مردم همه فكر میكنن! یه داس تو دستای منه!
یه شنل سیاه دارم! خسته ام از فكر همه!
من تكی جرات ندارم! فیلمای ترسناك ببینم!
اسم منو عوض بكن! تا من این قدر زجر نبینم!
منم میخوام ژل بزنم! شلوار جین و تیپ بزنم!
شمال برم و می بخورم! ساز بزنم و جیغ بزنم!
منو عزی صدا كنن! خوب چی میشه آخه خدا!
منم میخوام زن بگیرم! بچم بهم بگه بابا!
ای بابا باز نامه اومد! ماموریت باید برم!
شغل منو عوض بكن! تا من میرم جون بگیرم

چرا؟ چرا تو گوشی و کامپیوتر و مغز جوانان ما نطق بی شان این اراجیف بافان خدانشناس نقش بسته؟ هوا و هوس خود را به فرشته الهی نسبت می دهی که من زن می خوام و دوست دارم برم شمال ؟ جای بهتر از شمال مگه نیست؟مگه فرشته تو تو ایران زندگی می کنه؟ مگه فرشته الهی چون تو عقده ای است که بره پیش خدا و گله کنه که من می خوام جک بگم و از خون می ترسم که من فیلم ترسناک تو تنهایی نگاه نتوانم کرد سخن چه دراز کنم که این دراز گوشان انسان نما بیش از من می دانند و افتخار به تعدی دارند و این تنها رپ و شعری نیست که اهانت کنند به مقدسات و بلکه په رپ ها زیاد است که من ناشنیده و چه شنیده ام.

آنجایی می گوید خدا پاشو من یه آشغالم و آن لحظه که می گوید اگه هست پس چرا خفه خون گرفته که آدمی بر پدر خود چنین نمی گوید چه تا خدای خود.مسلمان باد باید بینا باشد و هر چیزی را نپسندد وهر چیز که فارسی بود را در آغوش غفلت نگیرد.از این نوع کفریات در جک ها هم زیاد است آنجایی که می گه هر کس نزد خدا رفت و شکایتی کرد تا نوبت به ترک رسید دید که نعوذ بالله خدا هم --- است.

بیداری مسلمان باید دمی و گرنه من و شما ناتوانیم تا جلو دار این منحوسات باشیم.شاید شعر ملاقات با دوزخیان شنیده باشید:

 

آن دم که مــــرا مــــی زده بـر خـــاک سپــارید           زیـــــر کفنــــــم خمــــــره ای از بـــــاده گذاریـد

 

تــــا در سفـــــر دوزخ از ایــن بــــــاده بنوشـــم         

بـــــر خــاک مـن از ساقــــه انگـــــور بکــاریــــد

 

آن لحظـــه کــه بـا دوزخیــــان کنـــــم مـــلاقات               یک خمـــره شـــراب ارغـــوان بــرم به سوغات

 

هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی                       بنشینـــــم و بــــا دوزخیـــــــان کنـــم تــــلافی

 

جــز ساغـــر و پیمانــــه و ساقـــی نشنـاسـم                  بــر پــایـــه پیمانــه و شـادی است اســـاسـم

 

گر همچــو همــــای از عـطش عشق بسـوزم                           از آتــــــــش دوزخ نــــهراســــــم نــــهراســـــم

 

در این باره چه بگویم؟یک دقیقه توانی دست در آتش بری؟ که تو از آتش دوزخ نهراسی؟تو می خواهی با دوزخیان تلافی شراب خوردن در قبر کنی؟

باز هم بیداری مسلمان باید و بس