تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

هو بختیاری
بـــرای كــــار اشكم هـُــو داره بـخـتـیــــــاری      اگر خــوردی بزن خیــــز نداری اختیــــاری

چــــه باصــفایه  بَبـــــیان با محصولات اعلی     نوعـــی ز نوعــی بهتــــر از بهترین كـــالا
  
خَپـــیل تـــازه داره بـــــــا اَزلَـــك رسیـــــده      هـم بَــــــــركو وُ  بِـــرِزَه با بَــرزَه وُ هـِـــنگیزه

گوشــت پـَـزه ی بامــزه با كُمـاچ بِرِســـــته       زیر سـَــخ لِــــی آستُن یا هـُـودُن كَــلا تـــه

پشت سَخوی لی آستن عجب حَكالی داره       بـــرق ازِن از سفیدی ببین چه بالی داره

گــَودِ چـُـر و  لی آستن ز یــــره داره فـــراوان      حفـــــظ و حراست آن كاری برای دشــــتبان

گـنیـزه و دلـــبدم بــــرای درد د نـــــــــــــده     بچسبان و مزن جیغ كه پـــــرز و داخی مانده

اشـــــكت مدغــــــــــفوری هتل پنج ستاره     با منــــظره ی بهشتی غـــــروب زیبــــــا داره

كَف گــچ لــــی آستـــــن پَــتـِـرگ تــازه داره     هــم پختـــــــه و بــرستـــه بخور چه مزه داره

شعر از :یوسف شریفی