تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

چهره زیبای آب سرد كن
آبسردكن خاموش و گرد و غبار چهره نمناكش پوشانده است
چه شده است؟ چه مشكلی پیش آمده است؟
چند تشنه را سیراب كرده است؟ خیر چه كسی است كه این گونه رها شده است؟
 كاری ندارد كمی برق نیاز دارد و كمی آب هر كسی از عهده این بر می آید.
 اگر زنده باشیم...