تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

اختیارات و توانایی
هر كس برای خود توانایی هایی دارد و حتی می تواند این توانایی باعث رنجش و آزار و اذیت دیگران شود،ولی همان كس نیز اختیاراتی دارد و نمی تواند از اختیارات خود پا فراتر بگذارد كه توانایی اش را دارد و اگر هم چنین كند حتما روزی مجازات خواهد شد. شاید امروز به توانایی اش افتخار كند كه من فلانم ولی فردا خواهد دانست كه نباید چنان می كرد.دست بالای دست زیاد است.خیلی ها می توانند كارهایی بكنند كه تا امروز تاریخ به چشم خود ندیده باشد ولی آنان وجدان دارند و از توانایی های خود فراتر از اختیارات خود استفاده نمی كنند.