تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

حافظ قرآن نداریم
قرآن كریم بزرگترین و بالاترین كتاب ماست و راه هدایت و شفا در آن است و آنچه وظیفه ماست یادگیری آن است و از چند سالی است كه هر رمضان ختمی از قرآن در تراویح خوانده می شود و این در حالی است كه هیچ حافظی در روستا نداریم و از رو خوانده می شود و باعث برخی تنش ها هم شده است.
چرا حتی یك حافظ قرآن نداریم؟