تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

چیستان محلی
1 - چِن بیبِنوی پاك و پاكیزه
درجایی تنها خوابیده (بادام )

2-چپ دست چپ لپ دست
شیشه گلو دختر مست(آینه)