تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

چند كلمه با شما
1.تــَـهكی(تحقی)
یقینا از واژه تحقیق آمده است چند كاربرد آن در زبان:

تهكی واكرده: تحقیق كردن (بیشتر تحقیق كردن صحت  یك خبر)
تهكی تـَوَه نابو؟: سر در نمی آری؟ یا چیز دیگر

2. تــَزّیخ
یقینا از واژه تصدیق آمده است چند كاربرد در زبان:
تزیخ شــَدِه : او را تصدیق می كند

3. چینی پینی: زیاد خوردن به طوریكه غیر از وعده های غذایی هر چند مدت غذا بخورد.گویی این لغت محو شده است.

4. خُـــوخُـــوو : فرفره گویی این لغت محو شده است.
البته این فرفره هاhttp://niator.com/upload/pic/wallpaper/1390_3/unnamed--c556ea0d16-1280x960_b.jpg