تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

شعر محلی
1-شاعر این سروده طبیب اصفهانی است.
2-این شعر بازگردانی به زبان محلی است.
3-محمل : كجاوه كه بر شتر ببندد.
4-طبیب : تخلص شاعر در بیت آخر
5- نهانخانه ی خوانده شود نهانخانَی
6- بیت نوایی نوایی ... را بعد اضافه كرده اند و جز شعر اصلی نیست
7- طلب یك اصطلاح عرفانی است.
8-ـِــ كسره و ــَــ فتحه می باشد.

غــم ولُـــم تِــــی نهانخـانه ی دل انین
 و نازی كه لیلی اَلِـــــی محمل انیــن

و دنبال محــــمل چنـــان زار و گریـــم
 كه از بـای مه اشتر اَتِــــی شل انیـن


در اتارِم آسون خاری كه مه تِـی پا نین
چُن بكنم و خاری كه تی دل انیــــــــن


شَه دُمِ اشتر اچِم یواش، اتـــــــــرسم
 كه یَك كمی هم گرد شَلِی محمل هُنین

مرنجون دل مه كه ای مُــــروِ وحشِــین
اگه رستو از لی بن و مشـــــكل انین


بنازُم به بزم محبت كه مِیكه
 یك گدا خوی پادشاه مقابل انین

طبیب تو از طلب تی دو دنیا منین
 و چُـن كِسی میون دو منزل انین؟