تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

مرا نام درخت نخل است.
♦ گمب             ♦ توته
♦ تیم               ♦ هوار
♦ مه                ♦ توفه
♦ خولو             ♦ خرک
♦ موا               ♦ پودز
♦ بلته              ♦ هاردو
♦ گورد             ♦ بارنگوو
♦ پیبا              ♦ دگدوم
♦ رطب            ♦ حرمو
♦ گونگ            ♦ ترش
♦ کنگ             ♦ پنگ
♦ دار پنگ         ♦ لینگار
♦ کو جله         ♦  استوک
♦ خو               ♦ پش
♦پری               ♦...