تبلیغات
رودبار بستک

رودبار بستک

ما را چه شده است؟
دست من اگر توان بالا کشیدنت ندارد بهاین معنا نیست که نمی خواهم کمکت کنم
اگر درد هایت را درمان نمی کنم به این معنا نیست که درد هایت را نمی بینم
اگر به فریاد آی آدمهایت پاسخی نمی دهم به این معنا نیست که من گوش شنوا ندارم.
اگر به چشمانت نگاه نمی کنم به این معنانیست که سیل اشک هایت را نمی بینم
آیا سکوت من را  بی خیالی پنداشته ای؟؟
خیر همدم بی همدمی ام !  مرا تاب کمکت نیست مرا تاب دیدن دردت نیست مرا تاب پاسخ صدا زدنت نیست مرا تاب دیدن اشک چشمهایت نیست
فریاد من همین سکوت باشد و تو .....
و تو نا امید گشته ای
بهار فردا مال من است کاش تو همزنده باشی و ببینی ...
و بشنوی صدای مرا
آنگاه که من همان سوتک علی1 باشم
و خدای من ، آن کوزه گر...

1- علی شریعتی